تبلیغات
آموزش حرفه ای شطرنج - فیل های نا همرنگ

فیل های نا همرنگ

نویسنده :علی کریمی
تاریخ:دوشنبه 1 فروردین 1390-10:11 ب.ظ

محبث فیلهاى ناهمرنگ در وسط بازى یكى از مباحث دشوار و در عین حال جدى استراتژى در شطرنج است.برترى یكى از طرفین معمولاً چندان محسوس نیست.این مبحث ارتباط نزدیكى با خانه هاى ضعیف در پوزیسیون حریف دارد تلاش بازیكنى كه از برترى سود مى جوید در به ثمر رساندن این برترى در وسط بازى است، در حالیكه حریف سعى در انتقال بازى به مرحله آخر بازى دارد، چون در این بخش شانس تساوى بیشتر مى شود.تحقق برترى در این مبحث دشوارتر از تمام موارد دیگر است. بازى فوق كه توسط آناتولى كارپف قهرمان جهان تفسیر شده یك مثال پایه و تیپیك از این دست است.

 

این بازى، شاید تنها بردى باشد كه هیچ اشتباه واضحى در آن روى نمى دهد. من طرحى ظریف به اجرا در آوردم و روشى ابتكارى در بازى با فیلهاى ناهمرنگ به نمایش گذاشتم.

 

 

كارپف-كاسپارف

بازى ۴ ،قهرمانى جهان ۲

مسكو،۱۹۸۵

 

 

1.d4                 d5

2.c4                 e6

3.Nc3              Be7

4.Nf3               Nf6

5.Bg5               h6

6.B×f6            B×f6

7.e3                 o-o

8.Dc2

این حركت وزیر، در بازى قبلى براى من پیروزى به همراه داشت، و دلیلى در اجتناب از این پوزیسیون متداول نمى دیدم.

اما كاسپارف یك حركت ابداعى تدارك دیده بود.ادامه اصلى تا این زمان

8……          c5,9.d×c5

بود و در اینجا هم

9…      d×c5 ,  9…….   Da5

 

8…..                Na6

مانورى جالب كه به سیاه امكان مى دهد از وضعیت وزیر سفید درc2  براى ساده كردن پوزیسیون بهربردارى كند:

9.c×d5              Nb4,10.Db3            N×d5

 

9.Rd1

 

سایر پاسخهاى ممكن، یعنى

9.a3

9.Dd2

9.c×d5

تبدیل به بازى اصلى مى شوند.

 

9.                     c5

10.d×c5           Da5

11.c×d5           N×c5

12.Dd2

پس از

12.d6            Bd7

یا

12.d×e6        B×e6

سیاه به ازاى پیاده جبران كافى دارد.

12…..              Rd8

البته هم

12….          e×d5

به دلیل

13.N×d5

و هم

12…               B×c3,13.D×c3        D×c3,14.b×c3        e×d5,15.R×d5

به سود سفید است.

13.Nd4

تنها راه جنگیدن براى ابتكار عمل. در صورت

13Be2                 B×c3,14.D×c3            D×c3,15.b×c3              R×d5,

زمان توافق براى تساوى بود.

 

 

13…                e×d5

14.Be2           Db6

در صورت

14….                Ne6,15.Nb3             B×c316.b×c3

وضع سفید بهتر است.

15.o-o              Ne4

 

15…….                   Ne6

تمام مشكلات را حل نمى كند:

16.Nf3              d4,17.Ne4           d×e3,18.N×f6+             g×f6,19.D×e3

 

16.Dc2            N×c3

17.D×c3

سیاه مرحله گشایش را با رضایتمندى پشت سر گذاشته است وسوارهایش بازى آزادانه اى دارند.ولى ساختمان

پیاده اى به سود سفید است وكار به مصالحه نمى كشد.

17……            Be6

               

پس از

17…....          Bf5,

18.Dd2                                                                                                                                                                           

در بازى واگانیان ـتال(نستود ،۱۹۸۵) كه یك ماه بعد انجام گرفت، حریفان بى درنگ به تساوى توافق كردند. اما. ادامه

19.Bg4

سفید مى توانست براى ابتكار عمل پیكار كند.

 

18.Dc2!           Ra-c8

19.Db1

وزیر به یك خانه امن عقب مى نشیند.در لحظه مناسب به سرعت به مركز باز خواهد گشت.

 

 

19……            Rc7

20.Rd2           Rd-c8

پس از

20……              B×d4,21.R×d4

تمام سوارهاى سیاه براى دفاع از پیاده

d5

همكارى داشتند. در این حالت ممكن بود بازى به تساوى بیانجامد، ولى بازى غیر فعال با طبع كاسپارف سازگار نیست.ضمناً، در این لحظه، مشكل مى شد تشخیص داد كه تغییر اسكلت پیاده اى سبب دشواریهاى جدى براى سیاه مى شود.

21.N×e6

 

21.Rf-d1            B×d4,22.R×d4              Rc2,23.R4-d2             Bf5

ادامه مى یابد.

 

21….               f×e6

 

 

ادامه

22…..              D×e6,23.Rf-d1

چندان بهتر نبود.

 

22.Bg4

 

در جواب

22.Rf-d1                Db4

با تهدید

23…….              D×d2!

و تساوى كامل امكان پذیر بود.پوزیسیون سیاه اكنون محكم به نظر مى رسد، اما فیل سفید اگر قادر به كنترل خانه هاى سفید شود مى تواند تهدیدهاى خطرناكى خلق كند. چنین مضمونى در بازى با فیلهاى ناهمرنگ نمونه وار است. سرانجام استراتژى خانه هاى سفید پیروز مى شود.همانگونه كه استاد بزرگ (و پیانیست!) مارك تایمانوف خاطر نشان كرد، من در هفده  حركت بعدى فقط بر( كلیدهاى سفید) نواختم.

22…..              Rc4

23.h3               Dc6

24.Dd3

 

                     

 

در صورت

24.Dg6

سیاه وزیرها را با

24…..                      De8

رو در رو قرار مى دهد.زیرا هنوز زمان تاخت و تاز در خانه هاى سفید رنگ فرانرسیده است.

24…..              Kh8

25.Rf-d1          a5

26.b3               Rc3

27.De2            Rf8

                

پس از

27….              Rc1,28.R×c1          D×c1+,29.Kh2           Dc6,30.g3

سفید برترى حداقل را حفظ مى كرد. ولى به نظر مى رسد كه استاد بزرگ باكو تهدیدهاى سفید را نا چیز مى شمارد.

28.Bh5!

مانند توپ بیلیارد، فیل به گوشه صفحه مى  جهد تا در قطر خطرناكتر دیگرى آشكار شود.

28……            b5

ادامه

28….              Bd8,29.Bg6`          Bc7,30.Bd3          Dd6,31.g3              De5,32.Dg4            Df6

 

یك دژ براى سیاه ایجاد مى  كرد.

اتلاف وقت سیاه به سفید اجازه مى دهد كه پوزیسیون خود را بهبود بخشد.

29.Bg6             Bd8

30.Bd3             b4

31.Dg4            De8

32.e4!

این از ادامه

32.h4       Kg8

(32….    h5    33.Dg3    3.4.Dg6     Bd8       35.g3)

33.h5                       Bg5

 

نیرومندتر است.

32…..              Bg5

33.Rc2             R×c2

پس از

33…..               Df7,34.Re2

یا

33……             Dc6,34.De2            Rc8,35.R×c3          b×c3,36.e×d5           e×d5,37.Bc2

ابتكار عمل سفید از بین نمى رود، اما سیاه اندكى آسانتر نفس مى كشد.

34.B×c2           Dc6

36.De2            Dc5

36.Rf1

دفاع در برابر

36…..              R×f2,37.D×f2          Be3

حالا وزیر از صحنه دور است و ابرها بر فراز شاه سیاه متراكم مى شوند.

36……            Dc3

37.e×d5           e×d5

38.Bb1!           Dd2

39.De5

حركت مناسب دیگر

39.De6

بود ، اما گاه یك سوار سفید باید نهایتاً به یك خانه سیاه فرود آید !

شكار پیاده توجیهى نداشت:

 

39.D×d2            B×d2,40.Rd1              Bg5,41.R×d5           Rd8

چون ((سند روم ناهمرنگ)) به سود سیاه تمام مى شد.

39……            Rd8

ادامه

39…..             d4,40.De4             Kg8,41.Bd3

 هم بد است،ولى

39….                      Bf6

سر سختانه بود.

40.Df5               Kg8

بازى در اینجا ناتمام ماند و تجزیه و تحلیلهاى طاقت فرسا ثابت كرد كه سفید از امكانات حمله قابل توجهى برخوردار است.

41.De6+          Kh8

41…Kf8

ادامه

42.Bg6              Df4,43.Re1

را با تهدید

De8+

به دنبال دارد.

42.Dg6              Kg8

43.De6+           Kh8

44.Bf5!            Dc3

45.Dg6             Kg8

46.Be6+           Kh8

47.Bf5             Kg8

48.g3               Kf8

49.Kg2            Df6

50.Dh7             Df7

تهدید

51.f4

با گرفتن سوار وجود دارد، ولى

50.g6

 

ادامه زیر را در پى داشت:

51.B×g6              Dg7,52.f4                  Bf6,53.Rd1

51.h4               Bd2

عقب نشینیهاى دیگر فیل بهتر نبودند:

51……            Bf6,52.Re1       Dg8,53.Dg6       Df7,54.Dg4

یا

51…..                Be7,52.Re1

با تهدید

53.Be6 ,  53.Bg6

 

52.Rd1                 Bc3

53.Rd3                Rd6

در صورت

53……            Dg8

ادامه

54.Dg6            Df7,55.Db6

بسیار نیرومند است.

اینك كه رخ سفید وارد بازى شده حوادث شتاب مى گیرند.

54.Rf3!

فقط یك بى دقتى كافى بود

(54.Re3)

تا سیاه بى درنگ با

54……g5

از خطر رهایى یابد.

54……..          Ke7

شاه از خانه امنش رانده مى شود. رخ در ستون

F

فعالیت مى كند و ضمناً امكان

Re3

هم محفوظ است .پس از

54….               Bf6,55.Re3              g5,56.D×h6

رخ سیاه تبدیل به مانع مىشود و پس از

54……                 Rf6,55.Re3           g5,(55….            R×f5,56.Dh8+         Dg8,57.Re8+         K×e8,58.D×g8+        Kd7,

59.f4)

فیل به صورت مزاحم جلوه مى كرد،  كه اینهم از مضنونهاى خاص مسئله اى است.

55.Dh8+

55.Re3+

هم پس از

55…..               Kd8,56.Dh8+            Kc7,57.Dc8+             Kb6,58.Db8+           Kc5,59.Re8!           D×f5,60.Da7+           Rb6,61.Rb8

به پیروزى منجر مى شود.

55……            d4

در صورت

55……..              Be5

نبرد از طریق

56.Bh3        Rf6,27.Re3!           R×f2+,28.Kg1

خاتمه مى یابد.

56.Dc8              Rf6

57.Dc5+          Ke8

58.Rf4              Db7+

59.Re4+           Kf7

به نظر مى رسد كه سیاه پس از

59….          Re6,60.B×e6         D×e4+

از معركه مى گریزد، ولى باز هم یك مانور مسئله وار راه حل قضیه است:

60.Dc4+ا       R×e4,61.Dg8+        Ke7,62.D×g7+

و

63.D×b7

60.Dc4+          Kf8

61.Bh7            Rf7

62.De6              Dd7

63.De5!

سیاه تسلیم شد .

براى

63…    Re7

من

64.Df4+          Rf7,

65.Db8+

را آماده كرده بودم و براى

63…        Dd8,64.Dc5+       Re7,65.Rf4+           Ke8,66.Dc6+        Dd7,67.Bg6+

را،و براى

63……                    De7

حركت

64.Db8

را.

 

 

 

 نوع مطلب : استراتژی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
choc
شنبه 15 اردیبهشت 1397 09:52 ق.ظ
I think that everything said was actually very logical.
But, what about this? suppose you typed a catchier post title?

I ain't saying your content isn't solid, but what if you added
a headline that grabbed a person's attention? I mean آموزش
حرفه ای شطرنج - فیل های نا همرنگ is a little plain. You might look at Yahoo's home
page and see how they create article titles to grab viewers interested.
You might add a video or a pic or two to get readers interested
about everything've got to say. In my opinion, it could make your website a little livelier.
livejasmin credit hack tool
جمعه 4 اسفند 1396 05:03 ق.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک جدید را باز میکنیم
طرح در جامعه ما وب سایت شما به ما ارائه می دهد
اطلاعات ارزشمند برای کار بر روی شما کار بزرگی انجام داده اید و کل ما را انجام داده اید
جامعه برای شما سپاسگزار خواهد بود
supplemental medicare plans
جمعه 3 آذر 1396 04:45 ب.ظ
سلام، من وبلاگ خود را از طریق Google کشف کردم در حالی که به دنبال یک موضوع قابل مقایسه است، وب سایت شما به نظر می رسد
عالی. من آن را در بوک مارک های گوگل من نشان دادم.

سلام در آنجا، به سادگی از طریق Google خود از طریق وبلاگ خود آگاه شد و متوجه شد که واقعا مفید است.

من به برزیل احتیاج دارم من در مورد شما این را ادامه خواهم داد
در آینده. بسیاری از افراد دیگر احتمالا سود خواهند برد
از نوشتن شما به سلامتی!
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:27 ب.ظ
I believe everything said made a great deal of sense. However, what about this?
what if you were to create a awesome headline?
I ain't suggesting your information is not solid, however what if you added something that makes people desire more?
I mean آموزش حرفه ای شطرنج - فیل های نا
همرنگ is kinda vanilla. You ought to peek at Yahoo's home page and
see how they create news headlines to grab people interested.
You might add a related video or a pic or two to get people interested about everything've written.
In my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.
std testing cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:02 ق.ظ
من با استعدادهای نوشتاری شما و همچنین فرمت وبلاگ خود به شدت الهام گرفته ام.
آیا این یک موضوع پرداخت شده است یا شما آن را تغییر دادید؟
خود؟ به هر حال نگه داشتن نوشتن با کیفیت با کیفیت خوب، این است
نادر به دنبال یک وبلاگ خوب مانند این یکی از این روزها..
std test
شنبه 13 آبان 1396 05:10 ب.ظ
چیزهای فوق العاده اینجا من بسیار راضی هستم که پست شما را ببینم
خیلی ممنونم و من به دنبال شما هستم.
لطفا ایمیل من را رها کن
clash royale cheat
دوشنبه 8 آبان 1396 10:54 ب.ظ
هی آیا می دانید اگر هر پلاگین برای کمک به جستجوگرها ایجاد کند؟
من تلاش می کنم وبلاگم را برای برخی از کلمات کلیدی هدفمند رتبه بندی کنم، اما موفقیت های بسیار خوبی را نمی بینم.
اگر می دانید از هر سهم لطفا به اشتراک بگذارید. قدردانی آن
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 08:25 ب.ظ
اینها ایده های فوق العاده ای در مورد وبلاگ نویسی هستند.
در اینجا برخی از عوامل خوب را لمس کرده اید. هر چی رو به عقب برگردونی
anonymous std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 04:07 ب.ظ
من عاشقش هستم، چون من فقط چیزی را که داشتم نگاه می کردم
برای. شما شکار 4 روزه خود را به پایان رسانده اید! خداوند شما را مردمی کند روز خوبی داشته باشی.
خدا حافظ
myfreecams token
یکشنبه 30 مهر 1396 01:21 ق.ظ
این سایت بسیار مشهور است
کاربران وبلاگ نویسی و سایت ساز، با توجه به مقالات دلپذیر آن
real psychics
دوشنبه 17 مهر 1396 04:06 ق.ظ
سبک شما بسیار منحصر به فرد در مقایسه با سایر افراد من است
خواندن چیزها از من از شما برای ارسال نامه قدردانی میکنم، زمانی که این فرصت را داشتید، حدس بزنید که فقط علامت کتاب را میبینم
این صفحه.
How long does Achilles tendonitis last for?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:56 ق.ظ
Right away I am ready to do my breakfast, after having my breakfast coming over again to read additional news.
How do you get a growth spurt?
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:22 ب.ظ
Remarkable! Its in fact amazing piece of writing, I have got much clear idea
about from this paragraph.
How much can you grow from stretching?
یکشنبه 15 مرداد 1396 05:14 ب.ظ
We stumbled over here different page and thought I may as well check things
out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to checking out your web page yet
again.
Lucie
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:37 ب.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here frequently.
I am quite sure I'll learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!
Leandra
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:02 ق.ظ
Wow, that's what I was seeking for, what a stuff!

present here at this weblog, thanks admin of this site.
lianeschoebel.hatenablog.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 04:47 ق.ظ
As the admin of this web site is working, no doubt very soon it will be famous, due to its
feature contents.
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:07 ب.ظ
Definitely imagine that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the easiest factor to understand of.
I say to you, I certainly get irked while other people consider issues that they just do not understand
about. You managed to hit the nail upon the top as well as outlined out the entire thing without having side-effects
, other folks can take a signal. Will likely be again to get more.
Thank you
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:52 ق.ظ
You're so interesting! I don't think I've truly read through a single thing
like this before. So wonderful to discover someone with
unique thoughts on this topic. Really.. many thanks for starting this up.
This web site is one thing that is needed on the
web, someone with a little originality!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo